понеделник, 20 декември 2010 г.

Размисли, предизвикани от изтичането на още една безполезна за България година .

Ще започна статията си доста грубо и не цензорно от гледна точна на Викторианското ми възпитание: “ Напразно ли беше целият този секс ?” ; “Със стари курви , нов Бардак не се прави !” и “ За ибано дупе , цяр няма !”

Но нищо друго не ми идва на ум, гледайки този народ през последните 20 години.

Пиша дори народ с малка буква, защото ще умърся голямата. С главна буква се пише Народ, който заслужава.

НЕ СМЕ НАРОД

Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
"Аз не зная! Аз не мога!" - общ е глас.
И не знаем, не можеме, не щеме
да работим за себе си със време.
Само знаем и можеме, и щеме
един други злобно да се ядеме...
Помежду си лихи, буйни, топорни,
пред други сме тихи, мирни, покорни...
Все нас тъпчат кой отдето завърне,
щот сме туткун, щото не сме кадърни...
Всякой вика "Яман ни е нам хала!" -
а всякому мерамът е развала...

Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
пак ще кажа и с това ще да свърша.

1875

Вижте годината, в която е написал тези стихове Петко Рачев Славейков. Те важат с пълна сила и днес.

Съществуват противоречия и различни гледни точки при определението на нация или народ . Едно от възможните определения е хора с общо минало, култура, език, общ национален пазар, единна териториална обособеност и единно самосъзнание.

Възникването на народа е свързано с развитието на производствените отношения, създаване на общ пазар, обща култура и език. Този процес се развива по различен начин и с различни темпове на различни места и зависи от специфичните условия. През средновековиетообединителните звена, които свързват в едно цяло разнородните етнически групи са държавата,религията и етническата култура. По-късно се образуват регионални общности, съвпадащи с определени географски области, които имат известна политическа обособеност и специфични за всяка от тях културни ценности. В тези бързо образуващи се общности започва постепенно да се заражда съзнанието за принадлежност към една обща група от хора, обвързани с еднаква и специфична за всяка от тях идентичност, което всъщност е зараждащият се национализъм.

Ъ. Гелнър в своята книга "Нации и национализъм" /С. 1999/ дава следното определение за нация "Един човек принадлежи към една нация само тогава, когато всички други нейни членове го признават за такъв".

Това пише в Енциклопедията.

Как обаче да говорим за Българска нация на територията на нашата държава, след като за нашите политици съществуват – българи, роми, турци ?

Нима всички живеещи тук не са български граждани ?

Защо в Америка има Американци, в Англия Англичани, в Германия Германци, а унас няма Българи, а има електорална единица – българи, роми, турци?

Правителството е висш колективен орган на държавно управление, носител на изпълнителната власт.

В парламентарните републики се избира от парламента. При изразен вот на недовериеправителството е длъжно да подаде оставка.

В президентските републики се образува (назначава) от президента.

Правителството може да бъде еднопартийно или коалиционно. Оглавява се от председателя на Министерския съвет или на кабинета, министър-председател или премиер(-министър).

Състои се от министри, които ръководят отделни сфери на държавното управление.

В България това е Министерския съвет.

Държава (разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външенсуверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото.

Чрез система от държавни органи държавата осъществява управлението на обществото и обществените отношения. Основните функции на държавата са вътрешни (в пределите на нейната територия и по отношение на нейните граждани) и външни (свързани с междудържавните отношения). Социологът Макс Вебер дефинира понятието държава като „човешка общност, която на определена територия претендира успешно да притежава монопола върху легитимното физическо насилие“[1]

И понеже у нас МОНОПОЛА ВРХУ ЛЕГИТИМНОТО ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ принадлежи на НЕ-БЪЛГАРИТЕ, според мен трябва да си сменим името на държавата.

20.12.2010г

Русе Светланда Йорданова Рашкова